weg in rood

Werkwijze Overlegscheiding Randstad

Altijd met een duidelijk doel in beeld

Een gestructureerd traject waarbij het belang van ieder van de partners het uitgangspunt is en blijft. Zij spelen de hoofdrol en bepalen samen hun eigen toekomst.

;

Optimale inzet van professionals voorkomt nodeloze kosten

Ouders en kinderen

Kinderen moeten niet kiezen tussen hun ouders. Loyaliteitsconflicten beschadigen kinderen en moeten worden voorkomen.

w

Duidelijkheid voorop

Het team wisselt informatie uit en maakt verwachtingen bespreekbaar. Volledige transparantie is en blijft het uitgangspunt.

Geen rechter

Het team beheerst conflicten, adviseert en ziet er op toe dat een duurzame regeling wordt getroffen.

De werkwijze van Overlegscheiding Randstad

Intake nieuwe client

Verkend wordt of het mogelijk is om de scheiding te regelen door middel van de methode van de overlegscheiding. Aan de cliënt wordt overhandigd een map waarin zich informatie bevindt over de overlegscheiding met het verzoek een en ander met zijn/haar partner te bespreken. Verwezen wordt naar de websites van Overlegscheiding Randstad en Vereniging van Collaborative Professionals. Indien de partner al een advocaat heeft dan wordt contact met de advocaat opgenomen voor overleg.

Samenstellen basisteam
Indien de partners het groene licht geven voor de overlegscheiding dan wordt het professionele basisteam samengesteld. Het team bestaat uit de advocaten en de coach. Geen der partijen is op dat moment gebonden aan deze methode van scheiden.
Intakegesprek met de coach

De coach ontvangt de partners 1-op-1 en zo nodig vervolgens gezamenlijk. De coach rapporteert vervolgens aan de advocaten of een overlegscheiding tot de mogelijkheden behoort.

Wat als blijkt dat de overlegscheiding niet de juiste weg is?
Indien blijkt dat de overlegscheiding niet de beste methode is om de gevolgen van de scheiding te regelen dan blijven de werkzaamheden van de coach beperkt tot het intakegesprek. De coach maakt dan geen verslag. De coach stuurt een rekening aan de partners op basis van het gehanteerde uurtarief. De advocaten zijn in die situatie vrij om voor hun cliënten als advocaat te blijven optreden.
Groen licht voor de overlegscheiding
Als de coach groen licht geeft voor de overlegscheiding, nemen de advocaten eerst contact op met hun cliënten. Zij koppelen terug en vragen of de cliënt nog steeds de scheiding wil regelen door middel van de overlegscheiding. Zo ja, dan maken de advocaten een afspraak met de coach.
Premeeting professionals

Een premeeting vindt plaats tussen coach en advocaten. Ieder doet verslag van zijn bevindingen. Gezamenlijk wordt een concept agenda opgesteld voor het eerste vijfgesprek. Bovenaan de agenda staat de deelnemersovereenkomst. Bij het eerste vijfgesprek wordt deze overeenkomst getekend. Er wordt dan ook een inschatting gemaakt van de aan de overlegscheiding verbonden kosten en de wijze van declareren/betaling. De coach stelt in overleg met de advocaten de agenda voor iedere bijeenkomst op. De advocaten maken afwisselend de (zakelijke) verslagen van de bijeenkomsten.

Het eerste vijfgesprek

De eerste bijeenkomst wordt door de advocaten voorbereid met hun cliënten waarna op basis van de agenda de bespreking plaatsvindt. Na de bespreking volgt nog een korte nabespreking tussen de professionals en tussen de advocaten en hun cliënten. Op ieder moment tijdens het proces kan worden besloten of naast de coach een kinderdeskundige/financieel deskundige/andere professionals aan het team moeten worden toegevoegd. De betrokken professionals tekenen uiteraard dan een aanvullende deelnemersovereenkomst.

Voorbereiding bijeenkomsten

Voor en na iedere bijeenkomst wordt door de professionals overlegd. Met name wordt aandacht besteed en ook tijd uitgetrokken voor de premeeting professionals. De advocaten hebben ieder tot taak hun eigen cliënt goed voor te lichten en ook na te praten. De financiële gegevens die verzameld worden, worden geordend in ordners zodat ieder van de deelnemers over dezelfde gegevens beschikt.

Tussentijdse gesprekken met specialisten

Het is mogelijk voor de partners om steeds tussentijds hangende het proces gesprekken te hebben met de coach of kinderdeskundige. Zo kan de coach of de kinderdeskundige samen met de partners het ouderschapsplan voorbereiden. Ook kunnen de partners met de financieel deskundige of andere professionals tussentijdse gesprekken hebben. Dit komt de efficiency en het tempo van het proces ten goede.

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Bij volledige overeenstemming over de gevolgen van de echtscheiding worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. Vervolgens wordt het gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank. De echtscheiding wordt administratief afgewikkeld. Er vindt geen zitting bij de rechter plaats. Hierna volgt een (kosteloze) evaluatiebijeenkomst, waarbij de coach de evaluatieformulieren laat invullen.

Wanneer het toch niet lukt

Ieder van de deelnemers kan zich tijdens het traject terugtrekken. De advocaten verwijzen hun cliënt dan naar een andere advocaat. Er worden afspraken gemaakt over welke gegevens door het team overhandigd mogen worden aan de desbetreffende advocaten. De overige stukken, zoals de verslagen, blijven vertrouwelijk en mogen niet gebruikt worden. Desgewenst hebben de professionals nog een (kosteloze) evaluatiebijeenkomst.

Is de overlegscheiding een optie voor u?

Wilt u meer informatie over de overlegscheiding?
Neem dan contact op met één van de teamleden.

Is de overlegscheiding een optie voor u?

Wilt u meer informatie over de overlegscheiding?
Neem dan contact op met één van de teamleden.